سیستمهای تهویه و خنک کننده تابلو

سیستمهای تهویه و خنک کننده تابلو

سیستمهای تهویه و خنک کننده تابلو Rittal شامل کولر صنعتی تابلو Rittal Cooling Units در مدلهای دیواری WALL MOUNTED ، سقفی ROOF MOUNTED ،کولرهای مخصوص مراکز داده ( سیستم آب سرد ) Liquid cooling package ، انواع فن و فیلتر ، هیتر و تبادل کننده های گرما جهت شرایط مختلف آب و هوایی

a74610f6-bf3c-41111111111feb-b8da-bd6e66a8d15a
Cooling Unit
a74610f6-bf3c-4feb-b8da-111111111111
Rittal Heater
a74610f6-bf3c-4feb-b8da-bd6e61111111116a8d15a
Fan and Filter Unit
cooling systems
Cooling Unit
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید