منابع تغذیه فونیکس کنتاکت

منابع تغذیه فونیکس کنتاکت

در هر سیستم صنعتی استفاده از منبع تغذیه Power Supply امریست اجتناب ناپذیر. فونیکس کنتاکت Phoenix Contact با طراحی منحصر به فرد در زمینه منابع تغذیه ( پاور ساپلای ) Power Supplies بطور خاص به این مهم پرداخته است.
منابع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت Phoenix contact SMPS در 4 نوع طراحی و با تنوع ولتاژ و جریان خروجی و قابلیت نصب بر روی ریل ارائه می گردند
کلیه منابع تغذیه فونیکس کنتاکت Phoenix Contact دربرابر اتصال کوتاه حفاظت شده هستند.

a74610f6-bf3c-4feb-b8da-1111
STEP-PS
a74610f6-bf3c-4f1111111eb-b8da-bd6e66a8d15a
MINI-PS
a74610f6-bf3c-4feb-b8da-44444444444
TRIO-PS
Phoneix Contact Power Supplies Contact
QUINT-PS
a74610f6-bf3c-4feb-b8da-111111111
UNO-PS
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید